Przedszkole Publiczne nr 18
Home Przedszkole Publiczne nr 18 KONKURS PLASTYCZNY „Mój ulubiony miś – bohater literacki”

Konkurs realizowany jest w ramach popularyzacji
 Światowego Dnia Pluszowego Misia.

Regulamin konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest:
Przedszkole Publiczne Nr 32 w Rzeszowie,
ul. Podwisłocze 26A,
35-310 Rzeszów.

2. Cele konkursu:
– Rozbudzanie dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej.
– Rozwijanie zainteresowań dzieci literaturą związaną z postacią Misia.
– Kształcenie umiejętności wypowiadania się różnymi technikami plastycznymi.
– Poszerzenie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.
– Wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej.
– Popularyzacja Światowego Dnia Pluszowego Misia.

3. Tematem pracy jest „Mój ulubiony miś – bohater literacki”.

4. Warunkiem udziału jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej formatu A4 lub A3 dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.).

5. Uczestnikami konkursu plastycznego są dzieci w wieku przedszkolnym
(3-6 latki).

6. Do każdej pracy należy dołączyć zgodę rodziców na udział w konkursie – załącznik nr 1 oraz metryczkę, która powinna zawierać:
– imię Misia i tytuł literacki z którego pochodzi bohater,
– imię i nazwisko autora pracy,
– wiek dziecka,
– dane kontaktowe, nazwa i adres placówki,
– imię i nazwisko nauczyciela, telefon kontaktowy, e-mail placówki lub nauczyciela.
Metryczkę należy umieścić na odwrocie pracy.

7. Prace należy przynieść do przedszkola do dnia 16 listopada 2020 skąd zostaną przesłane listownie do na adres Przedszkola Publicznego Nr 32 w Rzeszowie,  termin nadsyłania prac – 18 listopada 2020 (liczy się data wpływu pracy do placówki).

8. Komisja powołana przez Organizatora Konkursu wyłoni spośród przekazanych prac laureatów konkursu. Wykonawcy prac zostaną podzieleni na 2 grupy wiekowe:
– dzieci 3 – 4 letnie
– dzieci 5 – 6 letnie.
W każdej grupie wiekowej zostaną wyłonieni laureaci (I, II, III miejsce).

9. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody. Nauczyciele, opiekunowie podziękowania za przygotowanie dzieci do konkursu.

10. Kryteria oceny prac plastycznych:
– samodzielność wykonania pracy,
– oryginalność i pomysłowość,
– staranność wykonania,
– zgodność pracy z tematem,
– technika wykonania.

11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 25 listopada 2020 r.

Laureaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną
za pośrednictwem placówek kierujących.
Informacja o wynikach konkursu ukaże się na stronie internetowej Przedszkola Publicznego Nr 32 w Rzeszowie www.przedszkole32.com.pl

12. Z uwagi na reżim sanitarny oraz sytuację epidemiczną w kraju, w związku z pandemią koronawirusa, Organizator zastrzega sobie możliwość organizacji wystawy pokonkursowej jedynie w formie wirtualnej na stronie internetowej placówki.

13. Wszelkich informacji związanych z konkursem można uzyskać u koordynatora konkursu: Danuta Grabicka dgrabicka@pp32.resman.pl

Załącznik nr 1

Zgoda konkurs plastyczny

Skip to content