Opłaty

Home Opłaty

Regulowanie płatności:

Płatności proszę dokonać do 10-go każdego miesiąca na konto o numerze: 22102043910000600201876507

W przedszkolach prowadzonych przez Gminę miasto Rzeszów zapewnia się pięć godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w czasie od 8.00 – 13.00 – Uchwała Nr LVI/1064/2013 Rady miasta Rzeszowa z dnia 9 lipca 2013 roku.
Czas pobytu dziecka w przedszkolu rejestrowany jest za pomocą czytników na karty zbliżeniowe. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola rejestrowane jest poprzez wczytanie karty zbliżeniowej przez rodzica lub osobę upoważnioną.

  • Przy wejściu karta powinna być wczytana z chwilą, gdy dziecko jest przekazywane przez rodzica pod opiekę pracownikowi przedszkola.
  • Przy wyjściu karta powinna być wczytana z chwilą, gdy dziecko jest przekazywane przez pracownika przedszkola rodzicowi.
  • Jeżeli karta nie zostanie wczytana przy wejściu, a dziecko w danym dniu będzie w przedszkolu, czas będzie liczony automatycznie od godziny 6.30.
  • Jeżeli karta nie zostanie wczytana przy wyjściu, a dziecko w danym dniu będzie w przedszkolu, czas będzie liczony automatycznie do godziny 17.00.

Realizacja podstawy programowej odbywać się będzie w godz. 8.00-13.00 (godziny bezpłatne)zgodnie z w/w Uchwałą oraz ramowym rozkładem zajęć (znajduje się w holu przedszkola).

  • co najmniej 1/5 czasu przeznaczona będzie na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela),
  • co najmniej 1/5 czasu dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itp.),
  • najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego,
  • pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dobrowolnie zagospodarować (w tej puli czas umieszcza się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

Rodzice proszeni są o respektowanie Ramowego Rozkładu Dnia ze szczególnym uwzględnieniem godzin posiłków oraz minimum programowego (8.00–13.00), które są obowiązkowe dla dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
 6 latki (uzyskanie informacji o gotowości dziecka do nauki szkolnej).

Skip to content