OCHRONA  DANYCH  OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochrony danych), informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

I. Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Przedszkolu Publicznym Nr 18 w Rzeszowie,
ul. Jaskółcza 5 jest Przedszkole reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola.

II. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania przedszkola, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu iod1@erzeszow.pl

III. Cele przetwarzania danych:

1. Dane przetwarzane będą w związku z realizacją przez placówkę zadań publicznych i wypełnianiem obowiązków prawnych wynikających wprost z przepisów prawa lub określonych zadaniami statutowymi placówki, m.in.: rekrutacja uczniów do szkoły, realizacja zadań związanych z wypełnieniem obowiązku szkolnego.

2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której osoba, której dane dotyczą jest stroną lub do podjęcia działań, na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

3. Mogą również wystąpić przypadki w których zastanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka w określonym celu i zakresie.

IV. Podstawa prawna przetwarzania:

• ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

• ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,

• ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela,

• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,

• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,

• ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

• rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach,

• rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

V. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu/ów dla jakiego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa m.in.: ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

1. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

a) dostępu do treści danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

b) sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,

c) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

• osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;

• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 ogólnego rozporządzenia ochrony danych, wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 ogólnego rozporządzenia ochrony danych wobec przetwarzania;

• dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;

• dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,

e) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

• osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych;

• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

• administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą,
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

• osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 Ogólnego rozporządzenia ochrony danych wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

Z zastrzeżeniem, że jeżeli na podstawach podanych wyżej przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego krajowego lub Unii Europejskiej.

f) prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

g) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

h) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie

Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem,

VII. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny,

VIII. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, konsekwencją niepodania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji celów w jakich zbierane są dane osobowe lub brakiem możliwości zawarcia takiej umowy.

IX. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych i/lub danych osobowych Pani/Pana dziecka będą:

1.podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa m.in. takie jak organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Przedszkolem Publicznym Nr 18 w Rzeszowie przetwarzają dane osobowe dla których
Administratorem jest Przedszkole reprezentowane przez Dyrektora Przedszkola.

X. Inne informacje:

Podane przez Panią/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Przedszkola Publicznego Nr 18 w Rzeszowie:

Wioletta Rozesłaniec
Email: iod1@erzeszow.pl

Funkcję Zastępcy Inspektora Ochrony Danych pełni:

Mariusz  Stochla

email – iod1@erzeszow.pl


Klauzula dla uczniów i rodziców

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),w dalszej części zwane RODO, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14, informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczne Przedszkole Nr 18, 35-207 Rzeszów,
ul. Jaskółcza 5, reprezentowane przez Dyrektora.

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod1@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora danych wskazany wyżej.

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

Dane przetwarzane są w szczególności w celu:

 1. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, innych zadań statutowych oraz zadań organizacyjnych wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2018 poz. 996 z późn. zm.), a także wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) oraz/lub art. 9 RODO;
 2. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi – art. 6 ust. 1 lit. e) RODO np. w przypadku przetwarzania danych osobowych polegającego na wyróżnianiu dzieci za osiągnięcia;
 1. Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub stosownej umowy z  administratorem.

 1. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu/ów dla jakiego zostały zebrane, a  po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 1. dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,
 2. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 ogólnego rozporządzenia ochrony danych, wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 ogólnego rozporządzenia ochrony danych wobec przetwarzania;
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 1. wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
 2. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 3. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji celów w jakich zbierane są dane osobowe.
 2. Inne informacje:

W związku z przetwarzaniem danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania. Mogą wystąpić przypadki, gdy Administrator przekaże Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych, o każdym takim przypadku będzie Pani/Pan poinformowana/y.


Klauzula dla pracowników

Pani/Pan

……………………………………..

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2, informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Przedszkolu Publicznym Nr 18 ul. Jaskółcza 5, 35 – 207 Rzeszów, jest Przedszkole Publiczne Nr 18, reprezentowane przez Dyrektora.

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod1@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora danych.

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

Dane przetwarzane są w szczególności: w celu niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji i zatrudnienia w związku z wypełnianiem obowiązków prawnych wynikających wprost z przepisów prawa tj. w celu związanym z nawiązaniem                  i  przebiegiem zatrudnienia w Przedszkolu Publicznym Nr 18 w Rzeszowie, w szczególności: czynności kadrowo-płacowe, pomoc socjalna, zapewnienie komercyjnych świadczeń socjalnych, bezpieczeństwo, higiena i  organizacja pracy, ubezpieczenie.

Podstawę prawną przetwarzania stanowi:

– Art. 6 ust. 1 lit. c/ art. 9 ust. 2 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz/lub ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz/lub

– Art. 6 ust. 1 lit. a/ art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Pani/Pana zgoda; oraz/lub

– Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

 1. Odbiorcy danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub stosownej umowy z administratorem.

 1. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/ów dla jakiego zostały zebrane oraz/lub do momentu odwołania zgody, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa m.in.: ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  i archiwach.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 1. dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,
 2. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 ogólnego rozporządzenia ochrony danych, wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 ogólnego rozporządzenia ochrony danych wobec przetwarzania;
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 1. wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
 2. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 3. w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny.
 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, konsekwencją niepodania danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji celów w jakich zbierane są dane osobowe lub brakiem możliwości zawarcia takiej umowy.
 2. Inne informacje:

Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane. Mogą wystąpić przypadki, gdy administrator przekaże Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych, o każdym takim przypadku będzie Pani/Pan poinformowana/y.

 

Potwierdzam odbiór klauzuli informacyjnej,

   przyjmuję do wiadomości i stosowania

     ………………………………………………………………………                                       ……………………………………………………………..

               (czytelny podpis pracownika)                                                                       (podpis dyrektora)


 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka.

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),w dalszej części zwane RODO, zgodnie
z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14, informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administrator danych:

Administratorem danych osobowych jest: Przedszkole Publiczne Nr 18, adres: 35 – 207 Rzeszów,
ul. Jaskółcza 5  reprezentowane przez Dyrektora.

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod1@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora danych, wskazany wyżej.

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

Przetwarzanie danych będzie odbywało się w szczególności w celu: zapewnienia bezpieczeństwa dziecku przy jego odbiorze z przedszkola przez osobę upoważnioną tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty i rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

 1. Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 1. Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu/ów dla jakiego zostały zebrane, a  po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa m.in.: ustawę z  dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 1. dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,
 2. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 1. wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
 2. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 1. Inne informacje:

Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane. Administrator nie przekaże Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

INFORMUJEMY, ŻE W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH NASZYCH PODOPIECZNYCH NIE REALIZUJEMY PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAW WYNIKAJĄCYCH Z RODO PRZY ZGŁOSZENIU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ LUB TELEFONICZNĄ, ZE WZGLĘDU NA ZASADĘ ROZLICZALNOŚCI I BRAK MOŻLIWOŚCI WERYFIKACJI TOŻSAMOŚCI OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ. Z PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAW MOŻNA SKORZYSTAĆ SKŁADAJĄC PISEMNY WNIOSEK NA ADRES ADMINISTRATORA LUB OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE ADMINISTRATORA. 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30000 euro

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Publiczne Nr 18 adres 35-207 Rzeszów ul. Jaskółcza 5 reprezentowane przez Dyrektora.
 • Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod1@erzeszow.pl lub korespondencyjnie na adres administratora.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 43 i  44 ustawy o finansach publicznych w  celu związanym  z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30000 euro
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia danych osobowych; 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.;
 • Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej 30 000 euro; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 


KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU
Z ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

W związku z realizacją wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (w dalszej części zwane RODO), administrator danych informuje Pana/Panią, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Przedszkole Publiczne Nr 18, adres: 35-207 Rzeszów ul. Jaskółcza 5
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod1@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora danych wskazany wyżej.
 3. Dane przetwarzane są w celu realizacji zadań związanych z działalnością socjalną. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (art. 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 9 ust. 2, w szczególności lit. b RODO)
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do przyznania ulgowej usługi i świadczenia, dopłaty z Funduszu  oraz  ustalenia  ich  wysokości, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 1. dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania,
 2. żądania usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO, wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 1. wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
 2. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 3. wniesienia sprzeciwu,
 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, odmowa podania danych będzie skutkowała brakiem możliwości rozpatrzenia wniosków i oświadczeń. Podanie danych osobowych jest niezbędne m.in. do ustalenia wysokości świadczenia, przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z Funduszu.
 2. W związku z przetwarzaniem danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania. Mogą wystąpić przypadki, gdy Administrator przekaże dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych, o każdym takim przypadku będzie Pani/Pan poinformowana/y.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO zgodnie z art. 13, informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o  przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Przedszkole Publiczne Nr 18 w Rzeszowie adres: ul. Jaskółcza 5 reprezentowane przez Dyrektora.

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod1@erzeszow.pl lub pisemnie na adres administratora danych, wskazany powyżej.

 1. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

Podstawę przetwarzania danych stanowi:

– w zakresie danych wskazanych w przepisach prawa: Art. 6 ust. 1 lit. c/ art. 9 ust. 2 lit. b RODO, Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz/lub ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz/lub

– w zakresie pozostałych danych, w tym danych do kontaktu: Art. 6 ust. 1 lit. a/ art. 9 ust. 2 lit. a RODO, Pani/Pana zgoda, która może zostać odwołana w każdym czasie.

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli Pani/Pan wyrazi na to zgodę. Zgoda ta może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 1. Odbiorcy danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub stosownej umowy z administratorem.

 1. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia obecnej rekrutacji, nie dłużej jednak niż 3 miesiące* od zatrudnienia wybranego kandydata.

W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przeprowadzenia przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy*.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.

VI.             Prawa osób, których dane dotyczą:

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 1. dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania (poprawiania) w przypadku gdy dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne,
 2. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
 3. w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z Kodeksu Pracy oraz/lub ustawy Karta Nauczyciela jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

 1. Inne informacje:

Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane. Administrator nie przekaże Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

 

INFORMUJEMY, ŻE NIE REALIZUJEMY PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAW WYNIKAJĄCYCH Z RODO PRZY ZGŁOSZENIU DROGĄ ELEKTRONICZNĄ LUB TELEFONICZNĄ, ZE WZGLĘDU NA ZASADĘ ROZLICZALNOŚCI
I BRAK MOŻLIWOŚCI WERYFIKACJI TOŻSAMOŚCI OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ. Z PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAW MOŻNA SKORZYSTAĆ SKŁADAJĄC PISEMNY WNIOSEK NA ADRES ADMINISTRATORA LUB OSOBIŚCIE W SIEDZIBIE ADMINISTRATORA.

……………………………………………………………….                     

       Data i czytelny podpis


……………………………….                                                                                                     Rzeszów, dn. ………………………..

(imię i nazwisko)                                                                                                                                 (miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE POUFNOŚCI

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż:

Zostałem/am zapoznany/a z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz dokumentacją wewnętrzną w zakresie ochrony danych osobowych w jednostce.

W szczególności zobowiązuję się do:

 • zachowania w tajemnicy danych osobowych w sytuacji dostępu do nich podczas wykonywania czynności pracowniczych * zarówno w czasie trwania stosunku pracy/obowiązywania umowy oraz po jego/jej ustaniu;
 • zabezpieczenia tych danych przed dostępem osób nieupoważnionych a następnie przekazanie ich do dyspozycji osób upoważnionych do ich przetwarzania;
 • zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych, jeśli mam o nich informacje;
 • zgłaszania sytuacji (incydentów) naruszenia zasad ochrony danych osobowych Administratorowi lub bezpośredniemu przełożonemu;

Przyjmuję do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższymi zobowiązaniami może być uznane przez Administratora za naruszenie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016r.

                                                                                                                                                                                                                                                     …………..……………….……………….

                                                                                                                                                 Data i  podpis oświadczającego

 

 

*) za czynności pracownicze w obszarze przetwarzania danych osobowych rozumie się w szczególności: dbanie
o czystość pomieszczeń, ochrona obiektów i pomieszczeń, konserwacja infrastruktury znajdującej się w obszarze przetwarzania danych osobowych


Rzeszów dn. ………. .2018r.

OŚWIADCZENIE POUFNOŚCI

Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż:

Zostałem/am zapoznany/a z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych oraz dokumentacją wewnętrzną z zakresu ochrony danych w Przedszkolu Publicznym Nr 18 w Rzeszowie

 

Zobowiązuję się:

 • zachowania tajemnicy danych osobowych oraz do nieprzetwarzania danych w sposób inny niż dopuszczony przez obowiązujące przepisy, w szczególności zgodnie z art. 5 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, do których mam lub będę miał/a dostęp w związku z wykonaniem zadań służbowych, a w szczególności nie będę w celach pozasłużbowych bądź niezgodnych z poleceniem wykorzystywać danych osobowych, z którymi zapoznałem/am się, o ile nie są one powszechnie znane, zarówno w czasie trwania stosunku pracy, jak i po jego ustaniu,
 • przetwarzania danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym w powierzonych (zleconych) przez administratora zadaniach i niewykorzystywania danych osobowych w celach niezgodnych z zakresem i celem powierzonych (zleconych) zadań przez administratora,
 • ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, modyfikacją danych osobowych, nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych, nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz przetwarzaniem,
 • zachowania w tajemnicy sposobów zabezpieczenia danych osobowych,
 • niezwłocznego zgłaszania administratorowi danych lub przełożonemu sytuacji (incydentów/naruszeń) naruszenia ochrony danych osobowych, które to dane zostały mi udostępnione na podstawie przepisów prawa w celu realizacji powierzonych zadań (zleconych czynności),
 • nie ujawniania danych osobowych nieuprawnionym osobom lub instytucjom w jakiejkolwiek formie bez zgody przełożonych,
 • przestrzegania wewnętrznych zasad z zakresu ochrony danych,
 • korzystania z oprogramowania i dostępu do Internetu wyłącznie w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych,
 • wykorzystywania jedynie legalnego oprogramowania,
 • nie podejmowania prób samodzielnego instalowania oprogramowania pochodzącego z innych źródeł,
 • wnoszenia, wynoszenia i użytkowania urządzeń komputerowych bądź innych nośników danych wyłącznie za wiedzą i zgodą przełożonych,
 • należytej dbałości o sprzęt komputerowy i oprogramowanie,
 • korzystania z produktów w wersjach ewaluacyjnych, testowych lub w jakikolwiek inny sposób ograniczony umowami licencyjnymi zgodnie z ich przeznaczeniem, wyłącznie za zgodą przełożonych,
 • nie ujawniania danych zawartych w eksploatowanych w systemach informatycznych, zwłaszcza danych osobowych znajdujących się w tym systemach osobom nieupoważnionym, wszelkich informacji poufnych, do których uzyskałam dostęp w związku z wykonywaniem obowiązków,
 • nie ujawniania szczegółów technologicznych używanych systemów oraz oprogramowania, w tym także zabezpieczeń tych systemów,
 • nie udostępniania osobom nieupoważnionym nośników informacji w jakiejkolwiek formie.

Przyjmuje do wiadomości, że naruszenie przez Pracownika jego podstawowych obowiązków pracowniczych w zakresie wskazanym powyżej, będzie stanowić podstawę do podjęcia przez Pracodawcę przysługujących mu środków prawnych, a w szczególności, może stanowić przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie przez Pracodawcę umowy o pracę lub rozwiązanie przez Pracodawcę tejże umowy, bez wypowiedzenia, z winy pracownika, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 917). Znana jest mi również odpowiedzialność karna za naruszenie ww. przepisów.

                                                                                                                                                          …………………………………………

                                                                                                                                                      (data i podpis pracownika)

  

…………………………………………………….                                                           Rzeszów, dnia ………………………….………

(pieczęć przedszkola)                                                             

…………………………………………………….

 (imię i nazwisko / rodzica/ opiekuna prawnego*)

…………………………………………………….

(adres zamieszkania)

…………………………………………………….

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU

 

Ja niżej podpisana/y ………………………………………………………………… zamieszkała/y w …………………………..…

 (imię i nazwisko pełnoletniego ucznia/ rodzica/ opiekuna prawnego*)

………………………………………………………………..………………………………………………………….., wyrażam zgodę na:

nieodpłatne przetwarzanie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego/ mojej osoby*

…….….……………………………………………………………….. przez Przedszkole Publiczne Nr 18 w Rzeszowie  

 (imię i nazwisko osoby, której zgoda dotyczy

utrwalonego w roku szkolnym 2018/2019

jakąkolwiek techniką, na wszelkich nośnikach, w tym na publikowanie fotografii, filmu, dokumentacji filmowej lub dźwiękowej, powstałych w ramach realizowanych projektów przedszkolnych (np. podczas zajęć, konkursów, uroczystości, imprez i in.) i w materiałach służących popularyzacji w zakresie edukacji oraz w celach promocyjnych przedszkola, jak również w celu archiwizowania wydarzeń przedszkolnych poprzez rozpowszechnianie za pośrednictwem wszelkich mediów/kanałów dystrybucji informacji, w szczególności:

 1. w Internecie na stronie internetowej Przedszkola Publicznego Nr 18 w Rzeszowie www.pp18.resman.pl
 2. TV, prasie i powstałych publikacjach;
 3. kronice przedszkolnej, dyplomach, plakatach;
 4. tablicach ściennych i folderach przedszkolnych w siedzibie przedszkola.

Harmonogram planowanych wydarzeń przedszkolnych dostępny jest do wglądu na wyżej podanej stronie internetowej i tablicy ogłoszeń.

Wizerunek dziecka/podopiecznego/mojej osoby* nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej ani naruszać w inny sposób prawa do prywatności, istotnych interesów i innych dóbr osobistych dziecka/podopiecznego/mojej osoby*.

…………………………………………………………………

(data i czytelny podpis pełnoletniego ucznia/ rodzica/ opiekuna prawnego) *

Informujemy, że wyrażenie zgody ma charakter dobrowolny, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

_________________________

* zaznaczyć właściwe