Rozkład dnia w grupach starszych

Home Rozkład dnia w grupach starszych

Rozkład dnia w grupach starszych

6.30 – 8.15    Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, integracyjne, ogólnorozwojowe. Zabawy indywidualne i w małych grupkach zgodnie z indywidualnymi potrzebami i zainteresowaniami dzieci. „Gimnastyka buzi i języka”- cykliczne zabawy z zakresu profilaktyki logopedycznej.

8.15 – 9.00     Zabawy ruchowe, integrujące grupę. Rozwijanie nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności i dbania o zdrowie – śniadanie.

9.00 – 10.00   Zajęcia kierowane przez nauczyciela, wspieranie wielokierunkowej aktywności dzieci zgodnie z ich możliwościami i oczekiwaniami poznawczymi.

10.00- 11.30  Zabawy badawcze, dowolne zgodnie z zainteresowaniami dzieci, praca indywidualna i w małych grupkach. Drugie śniadanie.

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery i wycieczki, obserwacje przyrodnicze. Zajęcia dodatkowe (język angielski, rytmika).

11.30- 14.00  Rozwijanie nawyków higienicznych i zachowań prowadzących do samodzielności i dbania o zdrowie. Zabawy relaksacyjne.

Utrwalanie i pogłębianie zdobytej wiedzy i doświadczeń, wykorzystywanie swoich umiejętności w zabawach.

Spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

14.00- 14.30  Drugie danie obiadu – celebrowanie posiłku (kulturalne, spokojne spożywanie połączone z nauką posługiwania się sztućcami).

14.30- 17.00 Zabawy w małych grupkach i indywidualne – tworzenie warunków umożliwiających swobodny rozwój i aktywność w poczuciu bezpieczeństwa, akceptowaniu potrzeb i możliwości dzieci.

Skip to content